fbpx

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool De Oversteek, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Artikel 1 - Afspraken rijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.
1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto/motor/bromfiets waarmee de rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende auto/motor/bromfiets.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets te maken hebben met de rijles.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 - Afspraken leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Voor motorrijlessen moet je minimaal 21 jaar zijn i.v.m. een zware categorie motor. Bij bromfietsrijles dien je 16 jaar te zijn. Tevens dient de leerling tijdens het lessen altijd een wettelijk legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats en zal de rijles toch nog aanvangen met in mindering van de maximale 10 minuten. De gemiste minuten zijn voor rekening van de leerling. Na 10 minuten wachten en de leerling is nog niet gearriveerd dan zal de rijles niet meer gecontinueerd worden en brengt de Rijschool hiervoor 100% in rekening.
2.3 De leerling behoud het recht de rijles af te zeggen dan wel te verzetten. Echter wel 48 uur voor de geplande les. Rijschool De Oversteek behoud het recht als een rijles afgezegd ofwel verzet dient te worden korter dan 48 uur voor de geplande les de les te belasten danwel in mindering te brengen op het lespakket.
2.4 Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de leerling in rekening gebracht danwel afgeboekt van het lespakket bij een dringende reden. Dringende reden is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
2.5 Een Rijexamen of Tussentijdse Toets kan na reservering bij het CBR niet meer verzet danwel afgezegd worden zonder dar de rijschool deze kosten in rekening brengt.
2.6 De leerling wordt geacht voor de aanvang van de rijopleiding een Registratieformulier CBR Eigen Verklaring naar waarheid in te vullen. Indien de leerling iets verzwijgt betreft deze Eigen Verklaring dan heeft de Rijschool het recht de lessen danwel de lesovereenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Als blijkt bij aanvang of tijdens de rijles dat de leerling alcohol danwel drugs gebruikt heeft zal de les per direct gestaakt worden en de politie ingelicht worden en per direct de lesovereenkomst beëindigd zonder enige restitutie van lesgelden.
2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 en 2.7 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 - Betaling

3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere rijles.
3.2 Betalingen van afgenomen lespakket danwel pakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn. Bij niet betaling worden de rijlessen stopgezet. Info over de te betalen termijnen van een lespakket staan vermeld op de webpagina www.rijschool-deoversteek.nl onder de rubriek tarieven.
3.3 Als de leerling helemaal niet betaald zal de rijschool de wettige incasso procedure in gang zetten en wettelijke rente en kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Her-examen en Tussentijdse Toets

4.1 De instructeur bepaalt wanneer er een Rijexamen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slechte weersomstandigheden, dan zal het volgende rijexamen vergoed worden door de Rijschool. De Rijschool of CBR bepalen of het rijexamen niet doorgaat.

Artikel 5 - Beëindiging van Les- en pakketovereenkomst

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft verstrekt aan de rijschool ( zie artikel 2.6 en 2.7 )
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 - Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien nodig is aanvullende afspraken met een leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 - Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft afgenomen en aan het einde van de pakket rijlessen nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het rijexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen, in overleg met de instructeur zal worden bekeken welke pakket aanvulling je nog nodig zult hebben om het rijexamen te kunnen deelnemen.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rijexamen worden gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van het theoriecertificaat. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het rijles pakket (en het daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 8 - Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijinstructeur is de wettelijke bestuurder. Bij bromfiets en motorrijles is de leerling zelf de wettelijke bestuurder en zullen boetes verhaald worden.
b. Als de leerling zich zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als er na aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking van de betreffende medicatie. Ook hier kan de leerling aansprakelijk worgden gesteld bij een aanrijding.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling onder invloed reed en daardoor is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval ook geen voertuig besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 - Geschillen

Op onze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.